Edificació

Normatives

  • Desenvolupament de la memòria completa de projecte bàsic i executiu ajustat al nou Codi Tècnic de l'Edificació i Decret d'ecoeficiència (Decret 21/2006).
  • Estudi de Limitació de Demanda Energètica en els edificis (opció general i simplificada) per el compliment del CTE DB-HE1 (LIDER).
  • Estudi i simulació de Certificació energètica en els edificis pel compliment del RD 47/2007 (CALENER).


Anàlisi i documentació

  • Informe previ d'instal·lacions, assesorament en fase d'avantprojecte.
  • Disseny i dimensionat d’instal·lacions en projecte bàsic.
  • Càlcul d'instal·lacions en projecte executiu.
  • Realització dels plànols i esquemes de les instal·lacions.
  • Realització d’estats d'amidaments i pressupostos.
  • Direcció i gestió d’obres.


Direcció i gestió d'obres, edificis Plànols i esquemes d'edificis Eficiència energètica - Ecoeficiència
Contacte
C/ Pereda 8, 08930
Sant Adrià de Besòs
(Barcelona)
Telf. 93 000 13 17
Fax. 93 381 23 25
Mòbil 672 699 627
enginyeria@enve.es
www.enve.es


Idioma